ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα. ​
#
MediaStrom #KoimasaiKalaZeisKalytera #sleepcoach     

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «MEDIA STROM», η οποία εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής (Οδός Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου), (καλούμενη στο εξής Διοργανώτρια Εταιρεία), διοργανώνει προωθητική ενέργεια μέσω του κοινωνικού δικτύου Instagram (στο εξής «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 23η-6-2023 και ώρα Ελλάδος 08:00 μέχρι και την 2η-7-2023 και ώρα Ελλάδος 23:59.

Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και διατηρεί δημόσιο (public) προσωπικό λογαριασμό προφίλ στο κοινωνικό δίκτυο Instagram.

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος μία φορά με τον ίδιο Instagram  λογαριασμό στον Διαγωνισμό.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στην Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά του νομικού προσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας και της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

 

 1. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, το οποίο οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

 

Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό, θα πρέπει να προβεί σωρευτικά στις εξής ενέργειες:

 • Να ακολουθήσει (follow) τον λογαριασμό https://www.instagram.com/mediastromgr/ και ​
 • Να κάνει σχόλιο στην δημοσίευση με mention(αναφορά) έναν ή περισσότερους φίλους του.

Οι Συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν αναλυτικά τους όρους με σχετικό σύνδεσμο στον λογαριασμό της Εταιρείας στο Ιnstagram @mediastromgr.

 

 1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ 

Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχόντας, κατόπιν ηλεκτρονικής τυχαίας επιλογής (εφεξής η «Κλήρωση») που θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.  στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Οι νικητές θα ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κλήρωση με inbox (εισερχόμενο) μήνυμα, στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και την διεύθυνση, στην οποία θα αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω courier το δώρο.

Εν συνεχεία, η  Διοργανώτρια Εταιρεία θα επικοινωνήσει είτε με email είτε/και τηλεφωνικά με τον νικητή, για να τον ενημερώσει για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου. Ειδικότερα, θα γίνεται επιβεβαίωση του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης αποστολής του δώρου.

Σε περίπτωση που, μετά από εβδομήντα δύο (72) ώρες από την αποστολή του inbox (εισερχόμενου) μηνύματος, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν έχει λάβει απάντηση από κάποιον νικητή, τότε αυτή θα δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να αναδείξει ως νικητή τον επιλαχόντα.

Η αποστολή των δώρων θα γίνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την επιβεβαίωση των στοιχείων από τον νικητή.

 

 1. ΔΩΡΟ-ΕΠΑΘΛΟ

Το δώρο του Διαγωνισμού είναι ένα (1) μαξιλάρι Cool Gel και ένα (1) κάλυμμα Cool Sense σε διαστάσεις έως 200×200εκ. της εταιρείας Media Strom, για έναν/μία (1) τυχερό/η, το οποίο θα αποσταλεί μέσω εταιρείας courier στον νικητή αφού ολοκληρωθεί η επικοινωνία μαζί του.

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του παραπάνω ανακοινωθέντος Δώρου.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της αποστολής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, η ανάδειξη του Νικητή και η παράδοση των Δώρων.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και στο πλαίσιο των σκοπών του Διαγωνισμού.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των Συμμετεχόντων και του Νικητή θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν το αργότερο τρεις (3)  μήνες μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή εάν έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια.

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών της Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων.

Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω email στη διεύθυνση info@mediastrom.gr.

Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΟΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής κάθε Συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής του Δώρου, εάν στο πρόσωπό κάποιου Συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω του λογαριασμού της Εταιρείας στο Instagram   https://www.instagram.com/mediastromgr/,   καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

 

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση ειδικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του ή άλλης συσκευής του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους Συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.

Κάνε εγγραφή στο newsletter

ώστε να μαθαίνεις tips για την αξία του καλού ύπνου,
προσφορές και νέα μας

Δωρεάν παράδοση
για online αγορές άνω των 400€

8

Έως 8 χρόνια
εγγύηση

Άτοκες δόσεις

Εξυπηρέτηση πελατών
στο 210 34 82 900