ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «MEDIA STROM», η οποία εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής (Οδός Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου), (καλούμενη στο εξής Διοργανώτρια Εταιρεία), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της Διοργανώτριας Εταιρείας σε όλα τα φυσικά καταστήματα ιδιοκτησίας της Εταιρείας και στα καταστήματα franchising σε όλη την Ελλάδα (στο εξής «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 9η-12-2023 και ώρα Ελλάδος 08:00 μέχρι και την 06η-01-2023 και ώρα Ελλάδος 23:59.

Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ο οποίος θα προβεί στην αφορά οποιουδήποτε προϊόντος της διοργανώτριας εταίρας από τα φυσικά καταστήματα ιδιοκτησίας της Εταιρείας και  από τα καταστήματα franchising σε όλη την Ελλάδα.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στην Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά του νομικού προσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας και της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

Οι Συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν αναλυτικά τους όρους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

 

 1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθούν δεκαπέντε (15) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες, κατόπιν ηλεκτρονικής τυχαίας επιλογής (εφεξής η «Κλήρωση») που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00 π.μ.  στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Οι νικητές θα ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κλήρωση με inbox (εισερχόμενο) μήνυμα, στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και την διεύθυνση, στην οποία θα αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω courier το δώρο.

Εν συνεχεία, η  Διοργανώτρια Εταιρεία θα επικοινωνήσει είτε με email είτε/και τηλεφωνικά με τον νικητή, για να τον ενημερώσει για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου. Ειδικότερα, θα γίνεται επιβεβαίωση του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης αποστολής του δώρου.

Σε περίπτωση που, μετά από εβδομήντα δύο (72) ώρες από την αποστολή του inbox (εισερχόμενου) μηνύματος, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν έχει λάβει απάντηση από κάποιον νικητή, τότε αυτή θα δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να αναδείξει ως νικητή τον επιλαχόντα.

Η αποστολή των δώρων θα γίνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την επιβεβαίωση των στοιχείων από τον νικητή.

 

 1. ΔΩΡΟ – ΕΠΑΘΛΟ

Το δώρο του Διαγωνισμού είναι  δεκαπέντε (15) δωροεπιταγές των εκατό (100) ευρώ που θα δοθούν για αγορά αποκλειστικά λευκών ειδών της εταιρείας Media Strom.

Για κάθε αγορά, οποιονδήποτε, προϊόντων της εταιρείας, ελάχιστης αξίας, πεντακοσίων (500,00) ευρώ, έχει δικαίωμα ο καταναλωτής 1 συμμετοχής στον διαγωνισμό, για αγορά χιλίων (1000,00) ευρώ, έχει δικαίωμα για 2 συμμετοχών, (δηλ. ανά αγορά 500,00 ευρώ και συμμετοχή του καταναλωτή στο διαγωνισμό ), για δεκαπέντε (15) τυχερούς και τρεις (3) επιλαχόντες, το οποίο θα αποσταλεί μέσω εταιρείας courier στους νικητές αφού ολοκληρωθεί η επικοινωνία μαζί τους.

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του παραπάνω ανακοινωθέντος Δώρου.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της αποστολής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Υπεύθυνες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η MEDIA STROM.

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την απόδοση των δώρων συλλέγονται τα

ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: 1) e-mail, 2) τηλέφωνο, 3) ονοματεπώνυμο

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, η ανάδειξη του Νικητή και η παράδοση των Δώρων.

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διεξαγωγή του Διαγωνισμού, τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την τηλεφωνική ενημέρωση των νικητών και την παραλαβή των δώρων τους. Τα δεδομένα διατηρούνται για 3 μήνες από την ημερομηνία της λήξης του Διαγωνισμού και απόδοσης των δώρων, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Διαγωνισμό, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους. Η Διοργανώτρια δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω.

Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και στο πλαίσιο των σκοπών του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια.

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και του Ν. 4624/2019, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών της Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων.

Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω email στη διεύθυνση info@mediastrom.gr.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια για σπουδαίο λόγο ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδα της Εταιρείας, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

  Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΟΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής κάθε Συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής του Δώρου, εάν στο πρόσωπό κάποιου Συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμα του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών.

 

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση ειδικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του ή άλλης συσκευής του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

 

 1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους Συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.

Κάνε εγγραφή στο newsletter

ώστε να μαθαίνεις tips για την αξία του καλού ύπνου,
προσφορές και νέα μας

Δωρεάν παράδοση
για online αγορές άνω των 400€

8

Έως 8 χρόνια
εγγύηση

Άτοκες δόσεις

Εξυπηρέτηση πελατών
στο 210 34 82 900