ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Media Strom
ΚΑΕ Περιστερίου – ΚΑΕ Ολυμπιακός

  

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «MEDIA STROM», η οποία εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής (Οδός Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου), (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «ADVENGERS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο “ADVENGERS A.E.”, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 5, (καλούμενη στο εξής «Διοργανώτρια») προωθητική ενέργεια μέσω διαδικτύου (στο εξής «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων  της Εταιρείας.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 25η-12-2022 και ώρα Ελλάδος 09:00  μέχρι και την 15η-01-2023 και ώρα Ελλάδος 23:59.

Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος μία φορά στον Διαγωνισμό.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στην Εταιρεία και στη Διοργανώτρια, καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια ή η Εταιρεία δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Εταιρείας ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

 

 1. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, το οποίο οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία ή/και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

 

Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να προβεί σωρευτικά στις εξής ενέργειες:

 • Να επισκεφθεί την πλατφόρμα του Διαγωνισμού στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας https://mediastrom.com/klirosi-eisitirion/ , ​
 • Να συμπληρώσει τα στοιχεία του, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail και αριθμό τηλεφώνου, στην ειδική φόρμα συμμετοχής,
 • Να διαβάσει τους παρόντες όρους συμμετοχής του διαγωνισμού και να δηλώσει συμμετοχή μόνον εφόσον τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. .

 

 1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ 

Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών, κατόπιν ηλεκτρονικής τυχαίας επιλογής (εφεξής η «Κλήρωση») που θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.  στα γραφεία της Εταιρείας.

Ο νικητής θα ενημερωθεί για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου του εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κλήρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνική επικοινωνία,. Ο νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων αυτών. Σημειώνεται ότι για την είσοδο στο γήπεδο ο νικητής και το δεύτερο πρόσωπο που αυτός θα ορίσει, θα κληθούν να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Εν συνεχεία, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει είτε με email είτε/και τηλεφωνικά με τον νικητή, και θα του αποστείλει μέσω e-mail στη δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση το διπλό εισιτήριο.

Σε περίπτωση που, εβδομήντα δύο (72) ώρες μετά την αποστολή του αρχικού ηλεκτρονικού μηνύματος, η Εταιρεία δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή, τότε η Εταιρεία θα δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να αναδείξει ως νικητή τον επιλαχόντα.

 

 1. ΔΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το δώρο του Διαγωνισμού είναι ένα (1) διπλό εισιτήριο για τον αγώνα μπάσκετ μεταξύ της ΚΑΕ Περιστερίου και της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γήπεδο Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου».

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα, ούτε μπορεί να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η μεταβίβαση του δώρου σε πρόσωπα του στενού οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος του νικητή, χωρίς αντάλλαγμα.

Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια ή η Εταιρεία διαπιστώσουν απόπειρα πώλησης του διπλού εισιτηρίου, δύνανται να ακυρώσουν τη συμμετοχή του νικητή και να αναδείξουν ως νικητή τον επιλαχόντα.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω ανακοινωθέντων Δώρων.

Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την παρακολούθηση του αγώνα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της αποστολής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας και της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, η ανάδειξη των Νικητών, η έκδοση του διπλού εισιτηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και η παράδοση του Δώρου.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και στο πλαίσιο των σκοπών του Διαγωνισμού.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν το αργότερο τρεις (3)  μήνες μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή εάν έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Τα στοιχεία του Νικητή (ονοματεπώνυμο) θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, έπειτα από τη διενέργεια της Κλήρωσης, και θα εμφανίζονται σε αυτήν έως και 31/01/2023.

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια θα λάβουν όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτ

ρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια.

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών της Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων.

Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω email στη διεύθυνση privacy@advengers.gr ή/και μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια, στη διεύθυνση έδρας αυτής (Φραγκοκλησιάς 5, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15125), Υπεύθυνος δε Επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Εταιρεία.

Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική σελίδα αυτής www.dpa.gr.

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΟΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας.

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Εταιρεία διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής κάθε Συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των Δώρων, εάν στο πρόσωπο κάποιου Συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας https://mediastrom.com/ καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

 

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ομάδες ΚΑΕ Περιστερίου και ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

 

Η Εταιρεία και/ή Διοργανώτρια δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην Ιστοσελίδα, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της συμμετοχής τους.

Η Εταιρεία και/ή Διοργανώτρια δεν εγγυώνται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση ειδικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του ή άλλης συσκευής του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία και/ή Διοργανώτρια δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

 

Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους Συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.

Κάνε εγγραφή στο newsletter

ώστε να μαθαίνεις tips για την αξία του καλού ύπνου,
προσφορές και νέα μας

Δωρεάν παράδοση
για online αγορές άνω των 400€

8

Έως 8 χρόνια
εγγύηση

Άτοκες δόσεις

Εξυπηρέτηση πελατών
στο 210 34 82 900